Bouwstadia
Bij de totstandkoming van een bouwproject zijn verschillende stadia te onderscheiden. Een complexer bouwproject start eerst met een principeverzoek. Hierin worden de wensen van de aanvrager aangegeven, soms al met toevoeging van een schetsontwerp, maar regelmatig met slechts een A4-tje waarop een situatietekening. Na een antwoord van de gemeente kan vervolgens een ontwerp gemaakt worden. Na toetsing aan de eisen van Ruimtelijke Ordening en Welstand kan dan een bouwaanvraag ingediend worden.

Tegen de tijd dat de bouwvergunning verwacht wordt, kan gestart worden met het vervaardigen van werktekeningen en een werkbeschrijving.  Deze documenten zijn nodig om een onderhandse aanbesteding te kunnen organiseren, zodat alle inschrijvers (aannemers) dezelfde uitgangspunten hanteren.  Na gunning is ten slotte nog bouwbegeleiding mogelijk via Benbouw, van heiwerk tot oplevering inclusief beoordeling meer- en minderwerk.


1 | 2 | 3 | 4